category banner

Separatori lakih naftnih derivata

Separatori su uređaji namenjeni za tretman odnosno prečišćavanje “zaprljane” atmosferske vode čija kontaminacija nastaje spiranjem zaostalih sadržaja motornih ulja, benzina i sedimentnih čestica (peska i mulja) sa svih vrsta saobraćajnih površina (puteva, parkinga, benzinskih pumpi, industrijskih postrojenja, skladišta i sl.).

Dizajnirani su tako da gravitaciono odvajaju i zadržavaju primese lakih naftnih derivata od suspendovanih mineralnih čestica. Kao krajnji rezultat, iz uređaja izlazi voda prečišćena u kvalitetu odnosno sa parametrima denisanim relevantnim standardom odnosno normom – EN858-1,2:2008

Osnovni princip rada uređaja nastaje usled dejstva gravitacije odnosno gravitacione separacije koja nastaje kao razlika u zapreminskim težinama fluida i suspendovanih čestica.

Suspendovane čestice se spuštaju na dno uređaja – separatora u deo koji je predvien za taloženje dok se naftni derivati, koji su lakši od vode, izdvajaju u gornjem delu uređaja.